Fredrik Zimmerman

Varför presterar pojkar sämre än flickor i skolan?

Hur har skolor arbetat för att få pojkar att prestera bättre i skolan?

Läs merKontakt

Att pojkar som grupp presterar sämre än flickor är en av skolans stora utmaningar då den ska vara för alla. Det är ett samhällsproblem att så många pojkar går ut grundskolan utan fullständigt betyg. Fredrik Zimmerman har föreläst över hela Sverige om sin forskning kring frågan varför pojkar presterar pojkar sämre än flickor i skolan. Fredrik är en mycket uppskattad föreläsare då han utgår ifrån intervjuer och observationer i klassrummet om hur man kan förbättra pojkars prestationer i skolan (samtidigt som flickor får en bättre skolvardag).

Fredrik Zimmerman föreläser för lärare, skolutvecklare, rektorer, politiker, föräldrar och allmänna föreläsningar för alla som är intresserade av pojkar i skolan.

Föreläsning

Öka kunskapen om varför pojkar presterar sämre i skolan. Utifrån denna kunskap får du exempel på hur skolor arbetat för att hjälpa pojkar att prestera i skolan. Skolorna har fått resultat som minskat skolk, färre anmälningar av störande beteende och bättre betyg. Läs mer nedan. 

I sin föreläsning tar Fredrik Zimmerman upp statistik om könsskillnader gällande prestationer i skolan. Vare sig man tar in andra kategorier som studieovana föräldrar eller utrikesfödda, presterar pojkar sämre inom varje subkategori. Så det är något med att vara just pojke som ökar risken för att misslyckas i skolan. Utifrån statistiken som visar på könsskillnader till pojkars nackdel diskuteras orsaker bakom detta fenomen. Det finns inte en enkel orsak till pojkars sämre prestationer, utan det är flera sammanflätade fenomen som ligger bakom detta. Föreläsningen ökar kunskapen om detta. Utifrån en förståelse om de bakomliggande problemen ges exempel från skolor som har förbättrat pojkars prestationer i skolan och varför det har fungerat. I sin forskning på skolor har Fredrik intervjuat lika många flickor som pojkar, så givetvis berörs flickors tankar om sin vardag på dessa skolor.  

FREDRIK ZIMMERMAN – FÖRELÄSNINGAR

Fredrik Zimmerman håller anpassade föreläsningar kring ämnen som:

Könsnormer och normer kring maskulinitet bland barn och ungdomar

Varför presterar pojkar generellt sämre än flickor i skolan – och vad kan vi göra åt det?

Exempel på hur skolor skapat en pluggkultur bland pojkar

 Foton: Ilestam Photography

om fredrik

Fredrik Zimmerman är fil. dr. i barn och ungdomsvetenskap och har under flera år forskat om frågan varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan. Hans forskning innebär oftast att han studerar skolor som är intressanta för hans forskningsämne. Mestadels är det skolor som har visat siffror på förbättrade betyg för pojkarna, minskat skolk och störande beteende. Fredrik följer dessa skolor under en tid för att undersöka vad det är som skapat denna positiva utveckling. Eleverna följs, både i och utanför klassrummet, för att undersöka vad det är som skapat förbättringarna. Samtidigt utförs intervjuer med både elever och lärare. Fredrik har även studerat skolor där pojkarna som grupp ligger långt efter flickorna betygsmässigt för att fördjupa kunskapen om vad detta kan bero på.  

Fredriks forskning är tidskrävande då tiden han spenderar på skolor för att undersöka dem varierar från två veckor, till fyra månader och upp till hela terminer. Men han beskriver denna forskningsmetod som givande, då han kommer ”under ytan” och ser viktiga mönster när han träffar och är med eleverna varje dag på ett sätt som är svårt att finna med någon annan metod.  

I grunden är Fredrik Zimmerman sociolog (det vill säga studiet om sociala relationer från mikro- till makronivå) och han har haft hand om kurser på grundutbildningen i sociologi. Hans forskning har alltid handlat om barn och ungdomar i skolan och då framförallt ur ett könsperspektiv. Därför började han jobba allt mer vid lärarutbildningen och sedan en längre tid tillbaka jobbar han på förskole- och grundlärarutbildningen vid Högskolan i Borås.  

Därför ska du boka Fredrik Zimmerman

Få en djupare förståelse för hur könsnormer som maskulinitet och femininitet formas redan på grundskolenivå och varför flickor generellt presterar bättre i skolan.

Fredrik Zimmerman talar inte endast om vad statistiken säger – han visar exempel på skolor där betygsklyftan minskat och pojkar presterat mycket bättre – vad är det de skolorna gör som andra misslyckas med?

Det är inte bara lärare, skolpersonal och pedagoger som lyssnat till Fredrik Zimmermans föreläsningar. Även politiker och kommuner har tagit hans expertis till vara för att få ett nytt perspektiv på det svenska skolväsendet.

Forskning visar att social bakgrund, kön och var man bor har betydelse för elevers möjligheter att lyckas i skolan och livet. I ett samhälle där ekonomiska, sociala och kulturella skillnader ökar alltmer har skolan ett viktigt uppdrag i att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning och att sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar och bakgrund. Boken Klass, etnicitet och kön ger lärare en ökad förståelse för elevers skilda sociala villkor men också verktyg för hur man som lärare kan arbeta för en mer likvärdig skola.

Boken vänder sig främst till personer verksamma i skolan men kan också läsas av alla som intresserar sig för lärande och ungas socio ekonomiska villkor.

Trots stora och över tid ökande betygsskillnader mellan könen, fortsätter skolan ännu efter 25 år luta sig mot teorier om en maskulinitetsskapande antipluggkultur som förklaringsmodell till pojkars sämre skolprestationer.
Med utgångspunkt att skolan är för viktig för att inte vara jämställd, pekar Fredrik Zimmerman här på nya vägar för att fler elever ska lyckas. I centrum står frågan om begriplighet, då forskning slår fast att pojkar som grupp inte väljer att prestera sämre i skolan.

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror som sätter fingret på ett av svensk skolas största likvärdighetsproblem.  

Orsakerna till pojkars sämre skolresultat är flera och sammanflätade. T.ex. finns biologiska skillnader som missgynnar pojkar, skillnader som förstärks i det sociala samspelet. 

I boken beskrivs olika fenomen som bidrar till att pojkar presterar sämre än flickor. Utifrån dessa diskuteras hur lärare och andra vuxna kan bidra till att bryta den negativa trenden så att fler pojkar lyckas i skolan, vilket gynnar både pojkar och flickor, som boken också visar.